Фондация Виктор Попов
Фондация Виктор Попов
Начало
Търсене
Ел. поща
БЪЛ
За нас — Мисия:
 

Текущи проекти:

 

ХІ.2006

Х.2008

Виж света извън дима

Виж света извън дима

Създаване на Национално движение, организиране на Национален ученически конкурс и провеждане на Декада в София от 15 до 24 V 2008 г., посветени на борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред учениците, с мото "Виж света извън дима".
 

Х.2001

ХІІ.2006

Национален видеофонд за сценични изкуства

Национален видеофонд за сценични изкуства

Целта на видеофонда е да съхранява произведенията на българските сценични изкуства, чрез тяхното видеозаснемане, да осигурява видеоматериали, представящи чуждестранни творци и трупи, както и да подпомогне процеса на културна интеграция на България с международната общност, чрез активен обмен в областта на сценичните изкуства.
 

Мисия на фондация "Виктор Попов"

Основни цели

Основната цел на Фондацията е да съдейства за развитието на българското изкуство и чрез него да подпомага духовното издигане на съвременния човек, да култивира в него дух на хуманизъм и толерантност, на уважение и зачитане на общочовешките ценности. Стратегическа цел на фондацията "Виктор Попов" е да допринесе за възпитанието на подрастващото поколение, за изграждане на нов вид хармонично развити и позитивно настроени, отговорни и активни млади хора, да съдейства за формиране в децата на любов към изкуството, както и да ги насърчава за активни творчески занимания в областта на различните изкуства.

Фондацията ще работи за осъществяване на общите за свободните граждански организации цели, като:

 • Укрепване и развитие на гражданското общество в България;
 • Подпомагане процеса на формиране на гражданско самосъзнание и поведение;
 • Действено популяризиране ролята на трите фундаментални характеристики на гражданствеността — отговорност към проблемите на обществото, активно поведение за тяхното разрешаване и обединяване на обществената енергия за постигане на обществено полезни цели;
 • Популяризиране ролята, значението и дейността на свободните граждански сдружения и организации, както и създаване на обществено доверие в тях;
 • Подпомагане културната и социална интеграция на различните етнически общности и малцинствени групи в България;
 • Развитие на благотворителността и дарителството.

Основни дейности

 • Развитие на "Национален видеофонд за сценични изкуства", изграден към Фондацията;
 • Продуциране и разпространение на сценични произведения;
 • Организиране на концерти, изложби, пърформънси, прожекции и други събития в областта на различните изкуства;
 • Организиране на фестивали, конкурси, конференции, работни срещи и други форуми, свързани с изкуствата;
 • Изграждане на информационна система в областта на сценичните изкуства;
 • Консултантска дейност в областта на театралния мениджмънт, маркетинг и реклама;
 • Организиране на ежегоден Национален конкурс за ученическо творчество с мото "Виж света извън дима" и утвърждаването му като "Ученическите Оскари";
 • Превръщане на Националния конкурс "Виж света извън дима" в Ученическо движение;
 • Реализиране на нов вид ученическо радио и телевизионно предаване;
 • Разширяване географията на конкурса чрез привличане за участие на млади хора от всички държави в Балканския регион;
 • Популяризиране същността, смисъла и значението на неправителствените организации и тяхната дейност чрез средствата за масово осведомяване, реализиране на радио и телевизионни предавания, организиране на семинари, работни срещи и др.;
 • Популяризиране на международния опит в областта на неправителствения сектор;
 • Организиране на благотворителни представления за социално слаби хора, за деца от социални домове и болнични заведения и др.;
 • Издателска дейност;
 • Популяризиране на дейността на Фондацията в страната и чужбина;